خون در مدفوع کودک خطرناک است ؟

خون در مدفوع کودک خطرناک است ؟ واقعیت این است که تعداد بسیار زیادی از والدین هنگام مراجعه به پزشک و آزمایشگاه با این ترس مراجعه می کنند که در مدفوع کودک خود، خون مشاهده کردند و به واسطه این امر نیاز به انجام آزمایشات متعددی می باشند که در نهایت با تشخیص آلرژی های اطلاعت بیشتر دربارهخون در مدفوع کودک خطرناک است ؟[…]